Bridgestone Sezonu Açıyor

paylaşım
yorumlar
Bridgestone Sezonu Açıyor
Cihangir Perperik
Ekleyen: Cihangir Perperik
25 Kas 2002 15:18

2003 sezonu için hazyrlyklar önümüzdeki hafta ba?lyyor ve Bridgestone gelecek nesil Formula 1 lastiklerine giden yolda çaly?malaryny tamamlayacak. Bridgestone ekiplerinin üçü Saly gününden itibaren Barcelona ve Valencia’da çaly?maya ba?layacak ve sürücüler kokpite dönerken ekipler de 2003 sezonunu açmy? olacaklar.

Michael Schumacher ve Scuderia Ferrari Marlboro’nun Bridgestone lastikleriyle her iki ?ampiyonlu?u da kazandy?y 2002 sezonu büyük bir kutlamayla sona erdi. Michael’yn Japonya’daki birincili?i, Bridgestone’un 1997’de bu yary?lara girmesinden bu yana 100. yary?ynda ?irketin lastikleriyle kazanylan 70. yary? oldu. Ekim’deki son yary?yn ardyndan, Bridgestone mühendisleri gelecek sezon için lastikleri geli?tirmeye devam ettiler ve gelecek yyl Formula 1 lastiklerinin kullanymyyla ilgili büyük de?i?iklikler içeren düzenlemelere çabuk bir ?ekilde cevap verdiler. Burada, Bridgestone Teknik Sorumlusu Hisao Suganuma 2002 sezonunu de?erlendiriyor, yazdan beri devam eden geli?tirme çaly?malaryny anlatyyor ve yeni düzenlemelerle ilgili görü?lerini belirtiyor. Siz ve mühendisleriniz önümüzdeki hafta piste dönmek konusunda neler hissediyorsunuz? Çok heyecanly ve çok motiveyiz. 2002 tarihi bir sezon oldu ve Japonya Grand Prix’sindeki 70. Bridgestone birincili?iyle çok iyi bir ?ekilde bitti. Bazy yönlerden sezonun daha bitmesini istemiyorduk. Ama, bu ara bize kysa bir süre dinlenme fyrsaty verdi ve ?imdi umarym kaldy?ymyz yerden devam edebiliriz. Japonya Grand Prix’sinden bu yana hem Bridgestone’un Tokyo’daki Teknik Merkezi’nde hem de Yngiltere’deki motorsporlary merkezinde neler oldu? Testlere ve yary?lara katylan Yngiltere’deki mühendislerimiz tatil yapyp pillerini ?arj ederken, Japonya’daki mühendislerimiz çaly?maya devam etti. Önemli olan, Suzuka’dan hemen sonra, hem Teknik Merkez hem de pist açysyndan sezonu her yönden özetlemek için dikkatli bir ?ekilde çaly?mamyzdy. Bu da her iki tarafyn sezon boyunca neler oldu?unu ve geli?tirme çaly?malarymyzyn gelecek yyla nasyl devam edece?ini anlamasyna yardym etti. Bu tür tarty?malar her zaman yararly oluyor çünkü bizim ekiplerin isteklerini anlamamyza ve ekiplerin de Bridgestone lastiklerini nasyl en iyi kullanacaklaryny anlamasyna yardym ediyor. Michael Schumacher ve Scuderia Ferrari Marlboro’nun dünya ?ampiyonlu?unu yazyn kazanmasy nedeniyle 2003 için geli?tirme çaly?malary normalden çok daha erken ba?lady. Bu ilk ba?taki çaly?malar neler üzerinde yo?unla?ty ve nasyl geli?ti? Geli?tirme programymyzyn temel çaly?malaryna daha ?ampiyonluk kazanylmadan ba?lamy?tyk ve kendi zaman çizelgemizi uygulamaya devam ettik. Fransa ve Macaristan’dan sonra bile daha birçok yary? vardy. Rakibimizin güçlü oldu?unu biliyorduk ve kalan yary?lar için geli?tirme çaly?malarymyzy devam ettirmemiz gerekiyordu. Yary? kazanma ba?arymyzy sürdürmek için sezonun ikinci yarysynda da kazanmaya devam etmemiz gerekiyordu ve bunu ba?ardyk. Geli?tirme çaly?malary daha çok yol tutu?u ve düzgün a?ynma üzerinde yo?unla?ty ve bu konuda iyi bir ilerleme sa?ladyk ve bu da bize önümüzdeki yyl için güven sa?lady. 2003 lastiklerini geli?tirmeye ba?ladyktan sonra kurallar de?i?ti. Bu de?i?iklikler Teknik Merkezdeki geli?tirme çaly?malaryny nasyl etkiledi? Kuru hava lastikleri açysyndan hedefimiz yine bütün ekiplerimizin otomobillerine uygun en iyi lasti?i üretmek ve bu bakymdan geli?tirme çaly?malarymyz etkilenmeyecek. Ya?mur lastikleri açysyndan ise son zamanlarda yapty?ymyz çaly?malar etkilenebilir. Yyi ya?mur lasti?i üretirken önemli olan ?eyler lastik desenindeki bloklaryn sertli?i ile bile?imin sertli?i arasyndaki denge. Artyk sadece bir ya?mur lasti?i kullanabilece?imiz için, çe?itli ko?ullarda görev yapabilecek yeni bir lastik deseni geli?tirmemiz gerekebilir. Buna ba?ly olarak, bile?imin de de?i?mesi gerekebilir. Ky? testleri önümüzdeki hafta ba?lyyor ve Bridgestone ekipleri Barcelona, Valencia ve Jerez’de çaly?acak. Yer seçimi konusunda ne dü?ünüyorsunuz? Hava ko?ullary ve pistlerin özellikleri ky? testinde önem ta?yyor. Sezonda bekledi?imiz ko?ullardan çok farkly olan çok dü?ük sycaklyklar, geli?tirme çaly?malarymyz açysyndan çok faydaly de?il. Üç Yspanyol pisti de önemli test pistleri çünkü lastiklerimizin farkly grand prix pistlerinde ya?ady?y yanlamasyna ve uzunlamasyna performans açysyndan çe?itli taleplere sahipler. Bu testlerden elde etti?imiz sonuçlar da gelecekteki çaly?malarymyzda çok yararly oluyor. Gelecek haftaki testin amacy ne olacak? Önceki testlerden kalan ve sonuçlandyrmamyz gereken bazy konular var. Ayryca geçen sezonun performansyyla ilgili incelemelerimize ba?ly olarak yapmamyz gereken çok çaly?ma da var. 2001’den 2002’ye geçerken büyük ilerlemeler kaydettiysek de, özellikle daha da geli?tirebilece?imizi dü?ündü?üm bir performans alany var. Noelden önce izin verilen üç haftalyk testteki hedefleriniz neler? Aralyk ayynyn ortasyna gelmeden, gelecek sezondaki lastiklerin özellikleriyle ilgili temel bir fikre sahip olmak istiyorum, çünkü bu bize ekiplerin yeni otomobilleriyle çaly?mak üzere bir temel sa?layacak. Temel olarak, gidece?imiz do?rultuyu belirlemi? olmayy istiyorum. Yeni düzenlemelere dönersek, üç ya?mur lasti?inin sadece bire indirilmesiyle ilgili görü?leriniz neler? Ki?isel olarak, her yary?ta en az iki tür ya?mur lasti?i bulunmasyny tercih ederim. Kullanylabilecek ya?mur lastiklerini sadece bire indirmek güvenlik açysyndan kötü olacak. Hava ko?ullaryny tahmin etmek kesinlikle mümkün de?il. Her yary?a hangi lasti?in götürülece?i konusundaki karar çok dikkatli verilecek olmasyna ra?men, sonuçta hava bizim bekledi?imiz gibi olmayabilir ve lastikler o gün kar?yla?aca?ymyz özel ko?ullara uymayabilir. Bence, lastik seçenekleri bulunmasy gerekiyor ama yeni kurallara uygun olarak çaly?mak zorundayyz ve bu da bizim için çözmemiz gereken yeni bir zorluk olacak. Öte yandan, yeni kuru hava lasti?i kurallary her yary?ta potansiyel olarak birçok yeni lasti?e olanak tanyyor. Gerçekte bu kurallaryn nasyl çaly?aca?yny dü?ünüyorsunuz? Kuru hava lastikleriyle ilgili yeni öneriler izin verilen lastik setlerini azaltmyyor; yani sürücü ba?yna on set kullanylacak, ama daha fazla lasti?e olanak tanyyor, yani her ekip iki farkly lastik kullanabilecek. Ekipler arasynda boyutlaryn, lasti?in ?eklinin ve yapysynyn da farkly olmasy mümkün. Açykçasy, bu bizim için daha fazla i? anlamyna geliyor, yani daha fazla geli?tirme çaly?masy ve daha fazla test. Geçmi?te yapty?ymyz gibi, en iyi lastikleri üretmek için çok çaly?aca?yz. Bu yakla?ymla, bütün otomobillerimize olmasa da ço?una en uygun lastikleri bulaca?ymyza inanyyorum. Kurallar da de?i?ecek gibi görünüyor, bu nedenle, her zaman oldu?u gibi FIA’nyn kararyna saygy gösterece?iz ve Bridgestone ve ekiplerimiz için mümkün olan en iyi çözümü arayaca?yz. Bu nedenle, aramyzdaki ileti?imin iyi olmasy daha da önemli çünkü birbirimizin ihtiyaçlaryny net bir ?ekilde anlamamyz gerekiyor. Gelecek sezondaki en önemli konulardan biri bu olacak.
SIRADAKİ Formula 1 HABERİ
Jordan seneye Yine Gridde Olacak

Önceki haber

Jordan seneye Yine Gridde Olacak

Sonraki haber

Hermann Tilke İstanbul'da

Hermann Tilke İstanbul'da
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cihangir Perperik
Haber Türü Son dakika