Kaito Toba
Japan
Pilot

Kaito Toba

2000-04-07 (22 yaşında)
Takım CIP
27